Ulykkesforsikring

En ulykke eller skade kan med ét slag ændre hverdagen for dig og din familie. Hvis ulykken medfører invaliditet eller andre varige mén, kan det være vanskeligt, og for nogen umuligt, at udføre det samme som hidtil. Samtidig kan det være svært at opretholde en økonomisk normal tilværelse. Hjemmet skal eventuelt indrettes anderledes, og en række udgifter vil ofte belaste en svær situation yderligere.

Med en ulykkesforsikring sikres du en udbetaling baseret på i hvor høj grad, du har fået mén af en ulykke. Du kan have fået store mén af en ulykke, uden at du har fået et tilsvarende erhvervsevnetab!

Ulykkesforsikring dækker også tandskader i forbindelse med ulykke samt skader på for eksempel briller, kontaktlinser og personlige ejendele. Kort sagt er en Ulykkesforsikring et godt supplement til din pensionsaftale og et uundværligt økonomisk sikkerhedsnet i hverdagen. 

Hvem gælder forsikringen for?

Forsikringen tegnes af en virksomhed eller organisation og kan omfatte ansatte, delejere i handelsvirksomhed, bestyrelsesmedlemmer, udstationeret personale, selvstændige næringsdrivende samt ægtefælle/samlever og børn.

Hvor gælder forsikringen

Forsikringen gælder i Norden og Grønland samt på rejser og ophold i resten af verden i optil 36 mdr.

Varighed

Ulykkesforsikringen kan løbe indtil det år den forsikrede fylder 65 år.

Dækning 24 timer i døgnet

Forsikringen dækker 24 timer i døgnet, med mindre andet fremgår i policen.

Selvrisiko og forsikringssum

Der gælder ingen selvrisiko. Forsikringssummen er individuel og fremgår af policen.

Skattefri udbetaling

Udbetalinger er skattefri op til 500.000 kr.
Basis dækning.

Méngrad med dobbelt udbetaling

Medfører skaden en méngrad på mere end 15%, ydes der et tillæg til invaliditetserstatningen. Tillægget er af samme størrelse som invaliditetserstatningen, således at der i disse tilfælde betales dobbelt erstatning. Uanset tillægserstatningen, kan der aldrig udbetales mere end 100% af forsikringssummen. Tillægserstatning udløber ved det fyldte 60. år.

Vansir

Forsikringen omdatter ulykkestilfælde med vansir i form af ar eller anden kosmetisk skade.

Tandskade

Forsikringen dækker tandskade, hvor et ulykkestilfælde er den direkte årsag til skaden.

Hjælpemidler

Forsikringen dækker udgifter til hjælpemidler i form af briller, kontaktlinser, høreapperat eller skade på sådanne som følge af et ulykkestilfælde.

Forsikringen kan envidere omfatte følgende:

  • Dødsfald
  • Sygeinvaliditet
  • Farlig sport

Afkast top 3 - en måned

'Mere til dig'

Skandia tilbyder innovative pensions- og sundhedsløsninger til medarbejdere i danske virksomheder.

Vi udvikler produkter af høj kvalitet og lægger vægt på, at vores kunder får mere pension og mere sundhed hos os, end de kan få andre steder.

For som vi siger - 'mere til dig'.